۰۴ مرداد ۱۳۸۷
مردی که آرزوهای فراوان داشت ...

 

 

یکی که اول اسمش صادقه [ ۲۰ مرداد ۱۳۸۷ ]

عکساتو دوس داشتم
ولی رضازاده حیف شد